logo/
Lijst weergave
blokkenschema
article

Bosk fan Bosgra Yn Bosk fan Ypey (Tytsjerk)

Bosk fan Bosgra Yn Bosk fan Ypey (Tytsjerk)

Dit evenement is al geweest

Een bijzondere fototentoonstelling van kunstenaar/fotograaf Johannes Bosgra. Wo t/m zo 11-17 uur.

Tickets & Info

Park Vijversburg

Swarteweisein 2 9255 Tietjerk
Entree €2,50